BBOM modeli, yönetim ekseninde çocukların, ebeveynlerin, okul çalışanlarının (öğretmenler ve idari dahil tüm personel) ve çevrenin bir arada fikir ürettiği, çözüm önerileri yarattığı, iletişimi temel alan demokratik bir yapıyı öncelikli ilke olarak kabul eder. BBOM Derneğinin ilke ve değerlerinin doğal bir sonucu olarak BBOM Okullarının kuruluş süreçlerini de kapsayan BBOM Modeli demokratik yönetim yapısı;

  • Doğrudan katılıma,
  • Çok yönlü, empati ve anlamaya dayalı iletişime,
  • Şeffaflığa,
  • Uzlaşmaya dayalıdır.

Okul bileşenleri arasında dinamik bir ilişki kurulmasını mümkün kılan bu yönetim yapısı, okulun içerisinde bir değerler sisteminin oluşturulmasını sağlar ve bu değerlerin okul yaşamı ile iç içe geçirilmesine de olanak verir. Böylelikle çocuklar demokratik değerleri yaşayarak içselleştirirler.

Okulun tüm bileşenlerinin kendi sorumluluk ve yaşam alanı ile ilgili doğrudan ya da dolaylı kararlara katılmaları ve söz hakkına sahip olmaları ilkesel olarak kabul edilirken, çocukların bu katılımı bir hak olarak algılamalarını ve düzenli katılımlarını sağlayacak sürdürülebilir mekanizmalar hayata geçirilmektedir.

BBOM Okullarında okul mevcudu, demokratik yönetim yapısını ve ilkesel değerlerin hayata geçirilmesini mümkün kılacak düzeyde tutulmaktadır. Bu açıdan bakıldığında dünyadaki farklı deneyimlerden çıkan optimum okul nüfusu 200 kişi civarındadır.

BBOM OKULLARINDA DEMOKRATİK KATILIM VE YÖNETİM KURULLARI

Çocukların yönetime katılımı

BBOM Modelinin demokratik yönetim yapısının merkezinde, okulun tüm bileşenlerinin eş zamanlı olarak ve doğrudan katılım sağlayabileceği ana karar alma yeri olan Okul Meclisi yer almaktadır.

Okul meclisi haftada iki saat düzenli olarak toplanır. Okul bileşenlerinden herhangi biri tarafından gerekli görüldüğünde de olağanüstü toplanır. Okul Meclisi’nin kararları okulun yönetimi için belirleyicidir.  Mecliste her katılımcının eşit söz hakkı, oylama gerektiren durumlarda ise eşit oy hakkı vardır.

Okul meclisinin işlerliğini sağlamak, demokratik yönetim yapısını okulun tüm yaşamına yaymak ve çocukların demokratik teamülleri içselleştirmelerini sağlamak amacıyla ara ve destekleyici mekanizma olarak sınıf toplantıları yapılmaktadır. Bu amaçla BBOM Okulları Demokratik yönetim yapısının bir unsuru olarak, güne başlarken ve/ya gün sonunda çocukların bireyselleştirilmiş eğitim programı doğrultusunda eğitimlerini tasarladıkları, değerlendirme yöntemlerinin uygulandığı, gündelik gereklilikler doğrultusunda karar alma süreçlerine dahil olmayı öğrendikleri gün başı ve sonu gerçekleştirilmektedir.

BBOM Okullarında hiçbir kurul, grup sadece yetişkinlerden oluşmaz ve çocukların katılımı bir hak olarak algılamaları ve doğrudan katılımları sağlanır. Karar alma hakkına sahip çocuklar beslenme, temizlik, idari işler gibi tüm alanlarda alınan kararların uygulanmasından da belli ölçüde sorumludurlar. Bu sorumluluklar, öğrenme sürecinin bir parçası olduğundan hem BBOM Okulları’nın temel değerlerinden biridir hem de okulun bileşenleri arasındaki dinamik ilişkinin her aşamada hayata geçirilmesine tekabül eder. Böylelikle, çocukların mevcut hakları dolayısıyla sınırsızca her şeyi yapabilme gücünü, hakkını haiz, bencil bireyler olmalarındansa dayanışma, sorumluluk, diğerkâmlık gibi değerlere dayanan özerk bireyler olarak deneyim kazanmaları hedeflenmektedir.

BBOM modeli karar alma süreçlerinde şeffaflığı esas alır. Şeffaflığı sağlamak amacıyla tüm grupların, kurulların toplantı gündemleri, kararları ve uygulamaları okulun tüm bileşenlerinin erişebileceği şekilde duyurulur ve böylelikle çocukların sürece her koşulda dâhil edilmeleri sağlanır.