BBOM modeli, dünyanın ekolojik dengesinin bozulup ciddi bir çevresel ve toplumsal krizin eşiğinde olduğumuz düşüncesiyle eğitim felsefesini ekoloji merkezli kurgulamaktadır. Ekolojik krizin gerçek anlamda aşılabilmesi için gerekli olan, insan-doğa ilişkisini yeni baştan kurgulayan ve ekolojik bakış açısını merkeze alan yeni bir değerler sistemidir. Umut edilen, BBOM okullarının ekoloji anlamında yeni bir toplumsal dönüşüm için gerekli olan model eğitim kurumunu oluşturmasıdır. Bu amaçla BBOM modelinin ekoloji felsefesi,

  • Doğayı ve onun bileşenlerini, insanlığın hizmetine sunulmuş “kaynaklar” olarak görmekten ziyade bütün bu bileşenleri, birbirinin olmazsa olmaz önkoşulu olarak görür ve birer “varlık” olarak değerlendirir.
  • Doğayı oluşturan muazzam çeşitlilik, sürekli birlikte var olmanın ve bu birliktelikte işbirliği yapmanın biricik ve ikamesi olmayan bir denge ve zenginlik yarattığının en güzel göstergesi olarak algılar.
  • Doğanın barındırdığı biyolojik çeşitlilik gerçekliğini, öğrenme sürecinde en iyi araç olarak görür.

EKOLOJİK EĞİTİM

Çocuklarımıza kirlenmemiş bir dünya bırakmanın tek yolu onlara dünyayı kirletmemeyi öğretmektir.

BBOM modeli ve okulları, ekolojik felsefeyi merkeze alarak eğitim sürecinde farklı bir örnek sunmayı hedeflemektedir. BBOM Okulları’nda müfredatın ele alınmasında en temel yaklaşım “ekoloji” konusunun müfredata içselleştirilmesi ve BBOM Okulları’nın eğitim programının temel hedeflerinden birisinin ekolojik bilinçlendirme ve farkındalık yaratmak olmasıdır. Bu çerçevede;

  • Tüm eğitim programı ekoloji perspektifinden taranacak, içerikteki olumsuz örnekler (havuz problemleri gibi) kaldırılarak olumlu örneklerle (yağmur suyunun toplanması gibi) değiştirilecektir.
  • Eğitim materyallerinin seçiminde kullanılmak üzere ekolojik seçim kriterleri belirlenecektir.
  • Gündelik yaşama ilişkin ekolojik çözümler, teorik olarak anlatılacağı gibi, projeler ve atölye çalışmalarıyla uygulamaya da yer verilerek, ekolojik içselleştirmenin pekiştirilmesi hedeflenmektedir.
  • Bu amaçla “doğal hayat ve ekoloji atölyeleri” gibi doğal döngüleri anlamaya yönelik, “geri dönüşüm ve tamir atölyeleri” gibi tüketimi azaltmaya yönelik, “gıda ve oyun araçları atölyeleri” gibi kendi kendine yeterli üretim ilkesini öğretmeye yönelik çalışmalar düzenlenecektir.
  • Enerjinin ve su ve gıda gibi doğal varlıkların doğru kullanımına, tüketimin asgari düzeye indirilmesine ve sürdürülebilir yaşam modellerine ilişkin ilkeler okul yaşamının tüm aşamalarında vurgulanacaktır.
  • Çocukların eğitim materyallerinin okul kütüphanesinde her çocuğa yetecek miktarda temin edilmesi suretiyle bu materyallerin daha sonraki çocuklar tarafından da kullanması sağlanacaktır. Benzer bir şekilde okul içinde kurulacak mekanizmalarla çocuklar için giyecek, oyun araçları, kitap gibi eşyaların ihtiyaca göre paylaşılması ve takas edilmesi sağlanacaktır.
  • BBOM aynı zamanda yakın çevresinde benzer bir bilinçlenmenin oluşması için yöre insanlarına da yönelik benzer ekoloji programları hazırlamayı ve sorumluluk projeleri düzenlemeyi hedeflemektedir. Bu eğitim programları ve sorumluluk projelerinde BBOM’un “ekoloji izcileri” hem yerel çevre sorunlarının tespit edilmesi, hem bunların çözülmesi hem de kamuoyunun bilinçlendirilmesi için çalışacaklardır.

Beslenmeden barınmaya doğal sürdürülebilirlik…